ASCO – ESMO kонсенсус за качествена онкологична помощ

Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) е водеща професионална организация обезпечаваща клинични препоръки за поведение за медицински онколози и други здравни професионалисти стремящи се да осигурят оптимални грижи за пациентите страдащи от онкологични заболявания. С членове от целия свят, ESMO е представена във всички европейски страни, както и във всички значими части на света. От своето създаване през 1975 г. ESMO устоява убеждението си, че всеки онкологичен пациент има право на най-доброто налично на медицината лечение. Използването на лекарства в съвремието е фундаментален аспект от противораковата терапия, следователно пациентите трябва да бъдат лекувани от квалифицирани медицински онколози. ESMO подкрепя мултидисциплинарния подход в онкологията и чрез своето знаково научно списание Annals of Oncology публикува резултати от научни изследвания във всички области от клиничната онклогия.

Американското дружество по клинична онкология (ASCO) е водешата в света професоинална организация, представяща специалисти от всички онкологични подспециалности, които се грижат за пациенти с онклогични заболявания. Членовете на ASCO, които са повече от 20 000 в САЩ и света определят стандартите за поведение спрямо пациентите и водят усилията за откриване на по-ефективни методи на лечение, осигуряване на средства за клинични и доклинични изследвания, като така подобряват грижите за около 10 милиона човека диагностицирани в света с рак всяка година. ASCO публикува Journal of Clinical Oncology (JCO), което е едно от водещите научни списания в областта на клиничната онклология, както и поддържа интернет страница (People Living With Cancer) ориентирана към пациентите и техните семейства, съдържаща подробна информация помагаща им да вземат добре информирани решения относно своето лечение.

През юни 2006 г. ASCO и ESMO съобщиха своя общ Консенсус за качествена онкологична помощ.
Консенсусът се състои от десет точки определящи целта да се осигури достъп до качествена онкологична помощ в световен мащаб и бе публикуван в научните списания на двете организации Journal of Clinical Oncology (JCO) и Annals of Oncology.

Според Президента на ESMO д-р Хакан Мелщед, въпреки растящият напредък в онкологичното лечение, все още има неравенства между различните здравеопазни системи и достъпа до оптимална медицинска помощ. „Чрез този консенсус професионалистите по онкология направиха стъпка напред за идентифициране на основните компоненти на достъпа до качествено лечение, които засягащи всички онкологично болни.”

Сандра Д. Хорнинг, Президент на ASCO: „ASCO и ESMO са посветени на подобряването на онкологичната помощ за приблизително 10 милиона новодиагностицирани пациенти в целия свят годишно. Това сътрудничество е пряк резултат от нашата обща отговорност да предоставим на обществата в света комплект от критерии за оценяване на качеството на онкологичната помощ.”

ASCO – ESMO kонсенсус за качествена онкологична помощ

Въведение

Двете организации Американското дружество по клинична онкология (ASCO) и Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO) са посветени на предоставянето на качествена онкологична помощ за пациентите в световен мащаб. Осъзнавайки, че ресурсите, финансови и други, значително варират в различните държави, както и че институциите, отговорни за предоставяне на медицинска помощ, са също разнородни, ASCO и ESMO все пак вярват, че политиките по здравеопазване трябва да се стремят да постигнат определени общи крайни цели за осигуряване на достъпа до и провеждането на качествена онкологична помощ.

1.    Достъп до информация
Пациентите трябва да получават адекватна информация относно тяхното заболяване, възможните интервенции и за познатите ползи и рискове от определените възможности за лечение. Тези въпроси трябва да бъдат дискутирани с квалифициран медицински персонал, който е отдаден на това да отговарят ясно на запитванията на пациентите. Пациентите трябва да имат възможността да убедят в имената, длъжностите и квалификацията на тези, които ги лекуват.

2.    Медицинска тайна, конфедициалност и запазване на достойнството
Пациентите трябва да имат възможност да се възползват от тайната на медицинската информация, що се отнася до техните диагноза и лечение. Медицинската документация и друга информация, свързана с отделния пациент, включително генетична информация, трябва да се счита за лична, с изключение на случаите, в които тя е необходима за целите на лечение или разплащане. Ако е необходим достъп до личната информация на пациента за научни цели, включително клинични изпитвания, епидемиологични проучвания, преклинични или други изследвания, на пациентите трябва да се предоставя възможност за съгласие за подобна употреба на тяхната лична информация, в полза на всички останали онкоболни. Във всички случаи отношението към пациентите трябва да бъде достойно.

3.    Достъп до медицинската документация
На пациентите трябва да е позволено да преглеждат своята медицинска документация и да получават безплатни или на адекватна цена копия. Лекуващите лекари трябва с готовност да разясняват на пациента съдържанието на медицинската документация.

4.    Превантивни мерки
Хората тррябва да бъдат съветвани относно превенцията на рака и трябва да бъдат осигурени с всички налични превантивни мерки, които са с доказана ефективност.

5.    Без дискриминация
Достъпът до медицински услуги трябва да бъде предоставян без никаква дискриминация по отношение на национален произход, раса, религия, пол или инвалидност. Заради тяхното заболяване пациентите не бива също да бъдат дискриминирани по отношение на работно място или достъп до здравни осигуровки.

6.    Избор н лечение и информирано съгласие
Пациентите трябва да получат възможността за участие при вземането на решения относно тяхното лечение и обслужване до степен, до която те желаят, а лекуващият екип трябва да уважава тези решения.  Пациентите трябва да имат достъп до второ мнение и възможност да избират между различни видове лечение и различни лекари.

7.    Мултидисциплинарна онкологична помощ
Оптималното лечение на рака се предоставя от екипи, които включват, според възможностите, мултидисциплинарни медицински комисии, съставени от химиотерапевти, хирурзи, радиолози и експерти по палиативни грижи, както и онкологични сестри и социални работници. Пациентите трябва да имат възможност за достъп до консултация относно техните психо-социални, хранителни и други нужди.

8.    Нововъведение в онкологичната помощ
На пациентите трябва да се предоставя възможност за участие в актуални клинични изпитвания и достъп до модерни терапии, които биха могли да подобрят изхода от заболяването им.

9.    Планиране на дългосрочна помощ
На преживелите онкологично заболяване трябва да се предостави обобщен план за по-нататъшно лечение и проследяване след приключване на първичната терапия и трябва да бъдат наблюдавани за дълготрайни и късни следствия от лечението. Трябва да се оценява нуждата от рехабилитация като част от плана за дългосрочно проследяване.

10.    Справяне с болката, поддържащи и палиативни грижи
Качествената онкологична помощ изисква справяне с болката, включително и употреба на опиоидни обезболяващи, както и други поддържащи грижи за усложненията, предизвикани от противотуморното лечение и от самото заболяване. Когато няма възможност за по нататъшна ефективна противотуморна терапия, на пациентите трябва да бъде предоставен достъп до оптимални палиативни грижи, както и консултации, свързани с въпросите около смъртния изход.

Автор на публикацията:

Д-р С. Вълев – СБАЛО по Онкология ЕАД, София

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал