Бъбречна физиология на Вандер

автор: Дъглас Ийтън, Джон Пулър
заглавие: Бъбречна физиология на Вандер

година: 2011
ISBN: 978-954-326-132-1
цена: 34 лв.

Написан в стегнат и достъпен стил, този фактологически сигурен текст разглежда основните принципи на бъбречната физиология, които са ключови за разбирането на клиничната медицина. Обединявайки последните научни достижения с цялостния обучителен подход, “Бъбречна физиология на Вандер” обяснява как бъбреците повлияват другите системи в организма и как бъбреците на свой ред се повлияват от тези системи.

Книгата включва помощни обучителни похвати, като онагледяване с таблици, диаграми, ключови идеи, клинични примери, обучителни въпроси с отговори и обяснения. Включва най-съвременните изследвания върху молекулните и генетичните принципи, на които се базира бъбречната физиология. Изпълнена по-скоро със средства, които са необходими за пълното изучаване на основните схващания, а не толкова за простото запаметяване на факти, “Бъбречна физиология на Вандер” е ценна книга за всеки етап от медицинското обучение и практика.

Предговор към седмо американско издание

Глава 1

Функции на бъбрека, анатомия и основни процеси 1
Бъбречни функции / 2
Анатомия на бъбреците и пикочната система / 4
Нефрон / 5
Кръвоснабдяване на нефроните / 12
Основни бъбречни процеси / 16

Глава 2

Бъбречен кръвоток и гломерулна филтрация / 24
Гломерулна филтрация и бъбречен кръвоток / 25
Кръвен ток, резистентност и налягане в бъбреците / 25
Гломерулна филтрация / 26
Авторегулация / 34

Глава 3

Клирънс 38
Клирънсови единици / 39
Плазмените концентрации на креатинина и уреята като
показатели за промени в гломерулната
филтрация (GFR) / 44

Глава 4

Основни транспортни механизми 47
Преминаване през епителните бариери / 47
Рецептор-медиирана ендоцитоза и трансцитоза / 53
Транспортни механизми при реабсорбцията / 56

Глава 5

Бъбречен транспорт на органични вещества 63
Активна реабсорбция на органични нутриенти в
проксималния тубул (глюкоза, аминокиселини) / 64
Протеини и пептиди / 66
Активна секреция на органични аниони в
проксималния тубул / 68
Активна секреция на органични катиони в проксималния
тубул / 70
рН-зависимост на пасивната реабсорбция и секреция / 71
Урея / 72

Глава 6

Основни бъбречни процеси за натрия, хлоридите
и водата 77
Общ преглед / 78
Индивидуални тубулни сегменти / 84
Концентриране на урината: Медуларен осмотичен
градиент / 93

Глава 7

Контрол на екскрецията на натрия и водата: Регулация
на плазмения обем и плазмения осмолалитет и
бъбречен контрол на системното кръвно налягане 102
Регулация на кръвното налягане / 104
Значение на бъбрека за регулацията на натриевата
екскреция и артериалното налягане / 111
Контрол на водната екскреция / 130

Глава 8

Бъбречна регулация на калиевия баланс 140
Регулация на разпределението на калия между
интрацелуларния и екстрацелуларния компартименти
Бъбречно поддържане на калия / 143

Глава 9

Регулация на баланса на водородния йон 155
Ръководства за изучаване на киселинно-алкалната
биология / 156
Бъбречен транспорт на киселини и основи / 163
Бъбречна екскреция на киселини и основи / 168
Екскреция на водородните йони чрез уринни буфери / 169
Фосфати и органични киселини като буфери / 170
Екскреция на водородните йони чрез амониеви йони / 172
Количествено определяне на бъбречната
киселинно-основна екскреция / 176
Регулация на бъбречния транспорт на киселини и основи / 177
Контрол на бъбречния метаболизъм на глутамина и
екскрецията на NH4+ / 179
Интравенозни разтвори: Ringer Lactate / 180
Специфични категории на киселинно-алкални
разстройства / 181
Бъбречни отговори на метаболитна ацидоза и метаболитна
алкалоза / 183
Фактори, причиняващи формиране и поддържане на
метаболитната алкалоза от бъбреците / 184

Глава 10

Регулация на калциевия и фосфатния баланс 189

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал