Интересен клиничен случай на тумор на бъбрека

Проф. П. Панчев, Д-р Вл. Младенов, Д-р В. Василев, Д-р Ал. Кръстанов; Д-р А. Еленков

Клиника по Урология, УМБАЛ “Александровска” и
Българска Асоциация на Младите Уролози

Касае се за пациент на 20 години, при когото на повод на сериозен инцидент на макроскопска, безболкова хематурия е направен КАТ на корем и малък таз. Открива се голяма туморна формация, ангажираща почти целия десен бъбрек с размери 10 х 8 см.

Скенер на тумор на бъбрека
Скенер на тумор на бъбрека
КАТ на тумор на бъбрека

При постъпването в клиниката пациента е в добро общо състояние, нормални показатели: Hb 146; Er 4,8; Creatinine 110; без особен оперативен риск и забележки от проведените консултации с интернист и анестезиолог. Взе се решение за извършване на трансперитонеална десностранна нефректомия.

Тук можете да видите кадри от операцията, която продължи около 2 часа и 20 мин. и кръвозагуба около 300 мл.:

Следоперативно пациента престоя един ден в интезвно отделение. Не се наложи кръвопреливане и беше проведена стандартна антибактериална и заместителна терапия.
Дренажите се свалиха на третия ден, а пациента бе изписан от клиниката на 7-ми следоперативен ден. Показатели при изписването: Hb 121; Er 4,1; Creatinine 124;

Хистологичен резултат: Онкоцитом

Leave a Comment

Създател на сайта: Д-р Васил Василев - Уролог | в партньорство с Urology.bg - Българският Урологичен Портал